Klachtenprocedure

Uitgangspunten

De trainingen van InMens, alsmede de didactische begeleiding van cursisten in het algemeen, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. InMens staat garant voor kwaliteitsvolle trainingen en kwaliteitsvolle begeleiding door goede en ter zake kundige docenten. Bij coaching en therapie kan de cliënt professionele begeleiding en advies verwachten.

Klacht

Wanneer een klant of cliënt van mening is dat in het kader van deze opleiding, coaching of therapie minder is geboden dan op grond van bovenstaande verwacht mag worden, dan kan deze schriftelijk of telefonisch een klacht indienen bij de directie van InMens. Deze zal de klacht in behandeling nemen.

Deze klacht kan betreffen:
1. de kwaliteit van de geboden stof of de vorm waarin deze wordt overgebracht
2. de kwaliteit van de trainer, coach of therapeut
3. de kwaliteit van de begeleiding in de training, coaching of therapiesessie of daarbuiten
4. de communicatie met InMens gedurende het traject vanaf het eerste contact tot de afronding van de cursus of begeleidingstraject
5. De beoordeling van de cursist door de docent.

Als de klant of cliënt niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door de directie van InMens, kan hij dit middels een brief kenbaar maken. In dat geval wijst InMens een onafhankelijke beoordelaar aan, zijnde de heer B. Nieuwerth. Het oordeel van deze onafhankelijke beoordelaar is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Klachtenbeoordelaar

In de brief kan de cursist kenbaar maken wanneer hij of zij niet akkoord gaat met het optreden van de directie van InMens als onafhankelijke klachtenbeoordelaar. Zonder een uitdrukkelijk verzoek om een andere klachtenbeoordelaar treedt de directie van InMens als zodanig op. Wordt zo’n verzoek wèl gedaan, dan wijst InMens een onafhankelijke beoordelaar aan. Het oordeel van deze onafhankelijke beoordelaar is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Procedure

Na ontvangst van de klacht stuurt de directie van InMens binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Hierin is ook de verdere procedure vermeld. Binnen 2 weken na de ontvangstbevestiging, of binnen 4 weken na het instellen van een onafhankelijke beoordelaar, ontvangt de klachtindiener een schriftelijk oordeel aangaande de ingediende klacht. Indien van deze termijnen moet worden afgeweken, ontvangt de klachtindiener hiervan bericht met toelichting.

De klacht wordt geregistreerd op een klachtenregistratie formulier en klachten wordt gedurende 2 jaar bewaard.

Oordeel

In het oordeel wordt de klacht afgewezen dan wel gegrond verklaard. In het eerste geval eindigt de klachtenprocedure. Het tweede geval verplicht InMens tot het doen van een voorstel tot genoegdoening. Indien dit voorstel door de klachtindiener wordt aangenomen, eindigt de klachtenprocedure. Indien de klachtindiener van mening is dat het voorstel van InMens niet leidt tot genoegdoening, kan deze opnieuw een klacht indienen, waarna de procedure zich herhaalt tot zij eindigt. Vertrouwelijkheid: Niemand anders dan in de klachtenprocedure betrokken personen krijgen inhoudelijke informatie over de klacht en de behandeling daarvan, mondeling noch schriftelijk.