Privacyverklaring

Privacyverklaring InMens training en coaching Mei 2018

InMens training en coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

InMens respecteert de privacy van haar gebruikers. InMens verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Je gegevens zijn veilig en worden nóóit aan derden verkocht.

Persoonsgegevens die InMens verwerkt

InMens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit kan zijn doordat je je online aanmeldt voor een training of workshop, je een email hebt gestuurd met een vraag of verzoek of een product koopt. Dit kan zijn doordat je een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten. Dit kan ook zijn doordat je tijdens een lezing, presentatie of training van InMens je naam, e-mailadres aan ons verstrekt met het verzoek om je in te schrijven voor de nieuwsbrief en het ontvangen van InMens aanbod.

InMens verwerkt de volgende persoonsgegevens:

¥ Voor- en achternaam
¥ Adresgegevens
¥ Telefoonnummer
¥ E-mailadres
¥ Skype-adres
¥ Geboortedatum
¥ (Persoonlijke) website
¥ Bedrijfsnaam
¥ Functie

• Gegevens over jouw activiteiten bij InMens, waaronder met name je voortgang in opleidingen of coachingstrajecten, cursussen die je volgt, eventueel geüploade opdrachten, emailberichten en behaalde certificaten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die InMens verwerkt

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt InMens persoonsgegevens

InMens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Verzenden van onze nieuwsbrief, scholingsaanbod voor professionals en particulieren
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• InMens verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, met name
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (facturen).

Geautomatiseerde besluitvorming

InMens neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van InMens) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InMens bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Naam en e-mailadres ten behoeve van het toesturen van onze nieuwsbrief en scholingsaanbod:
Bewaartermijn: zo lang als InMens bestaat of totdat jij een verzoek indient om gegevens te verwijderen. In dat geval worden je gegevens binnen een maand verwijderd.

Bewaartermijn: de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

InMens verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geheimhoudingsverklaring

Alle freelancers die voor InMens werkzaam zijn hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Website

Op de website van InMens worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van je computer en/of het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. InMens maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InMens. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van gegevens sturen naar katrienschober@inmenstraining.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiligen

InMens neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door InMens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met InMens op via katrienschober@inmenstraining.nl

InMens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens InMens training en coaching

InMens is als volgt te bereiken
Postadres:
Kapteynstraat 23
2313RL te Leiden

Vestigingsadres:
Noordeinde 2E
2311CD Leiden

Telefoon: 06-51927388
E-mailadres: katrienschober@inmenstraining.nl
Website: www.inmenstraining.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70510334

Katrien Schober is eigenaar en de verwerkingsverantwoordelijke van InMens. Zij is bereikbaar via bovenstaand emailadres.