Onderzoek

Samenwerkingsverbanden en besturen die InMens trajecten op meerdere scholen inzetten, kunnen kiezen voor het laten doen van een effectiviteitsonderzoek door de lector passend onderwijs die verbonden is aan InMens.

Het onderzoek dat Dr. Annemieke Mol Lous als lector uitvoert is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van gevalideerde onderzoeksinstrumenten en praktijkgericht actie onderzoek. Zodat een goed beeld ontstaat van de concrete praktijk en wat het oplevert voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. Daarvoor wordt een gemengd onderzoeksdesign ingezet dat direct gebruik maakt van de gegevens die toch al worden verzameld tijdens het proces (groeikaarten, leerdoelen etc.) in combinatie met focusgroepen, observaties, een nulmeting en een nameting.

Meer over Dr. Annemieke Mol Lous

Dr. Annemieke Mol Lous is als lector verbonden aan het lectoraat passend onderwijs bij Educatieve faculteit van de Hogeschool Leiden en de pabo van de Thomas More Hogeschool Rotterdam. Haar opdracht is het onderzoeken en beschrijven van effectieve vormen van passend onderwijs om van daaruit scholen, besturen en Samenwerkingsverbanden te adviseren en te ondersteunen om dit praktisch vorm te kunnen geven. Ook worden de opbrengsten van de onderzoeken gebruikt om de pabo-opleidingen van de beide hogescholen te adviseren over hoe zij in het curriculum meer kunnen inzetten op effectief passend onderwijs.
Op basis van het onderzoek adviseert zij o.a. de Onderwijsraad, de evaluatiecommissie passend onderwijs en het Ministerie van OCW.
Internationaal is ze betrokken bij diverse universiteiten en hogescholen op het gebied van passend onderwijs.