Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW deze maand duidelijk. Wat nu bekend is, staat onderaan dit nieuwsbericht.

Afhankelijk van de schoolscan kan er gekozen worden om te sturen op de antwoorden die daaruit voortvloeien. Dat zou heel goed een GroeiKracht training kunnen zijn, want nu alle leerlingen weer naar school gaan, kan de dynamiek behoorlijk intens zijn. We sluiten hierbij perfect aan bij het welbevinden van leerlingen en ouderbetrokkenheid van de menukaart.

Dit is GroeiKracht

GroeiKracht is een methodiek om een veilig pedagogisch klimaat op school te creëren. De sociale vaardigheden en executieve functies van kinderen worden versterkt en sociaal emotioneel leren staat centraal. Er wordt gewerkt vanuit de relatiedriehoek school-ouders-kind. Het aanbod is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar in basisscholen en SBO.

Niels

NIELS is de afkorting van Nieuwe Inzichten En Liefdevolle Samenwerking. De NIELS emotiekaartenset bestaat uit 31 kaarten waarop afbeeldingen staan van diverse emoties. De kaarten zijn zowel klassikaal als individueel op school en thuis te gebruiken, waardoor de thuis en schoolwereld met elkaar verbonden worden. Het werken met de kaarten sluit uitstekend aan bij de SEL competenties en het werken aan executieve functies.

 

Kijk op mijn website GroeiKracht naar de mogelijkheden en naar mijn InMens trainingen en interventies..

 

Wat is er nu aan informatie beschikbaar is:

  • Het bedrag per leerling is minimaal € 700 voor schooljaar 2021/2022 en wordt toegekend door de reguliere lumpsumbekostiging met minimaal € 700 per leerling te verhogen. Voor schooljaar 2022/2023 komt opnieuw geld beschikbaar van het NPO. De verhoging van de bekostiging staat los en komt dus bovenop de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en de subsidieregeling extra hulp voor de klas.
  • Het bedrag kan hoger uitvallen dan € 700 voor leerlingen met een groter risico op leervertraging. Hoe dit wordt bepaald en verwerkt in de bekostiging (bijvoorbeeld door een tijdelijke ophoging van de bekostiging onderwijsachterstanden) is nog niet bekend. Uiterlijk in juni wordt dit duidelijk, zodra OCW de regeling publiceert.
  • Omdat het geld wordt toegekend via de reguliere lumpsumbekostiging, ontvangen schoolbesturen dit automatisch. Voor de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en de subsidieregeling extra hulp voor de klas (via een penvoerder) moeten wél formele aanvragen worden ingediend (bij DUS-i).
  • De verantwoording van de NPO-bekostiging vindt plaats via het bestuursverslag en in XBRL. Hoe de verantwoording via het bestuursverslag precies plaatsvindt is nog niet duidelijk. Via XBRL zal waarschijnlijk per BRIN uitgevraagd gaan worden of er (1) een schoolscan is uitgevoerd, (2) de MR heeft ingestemd met het bestedingsplan van de NPO-middelen en (3) op hoofdlijnen aan welke interventies hoeveel is besteed.
  • Scholen kunnen gebruikmaken van de menukaart die OCW.  Scholen kiezen maatregelen die aansluiten bij hun situatie en maken een schoolprogramma. Ze baseren zich daarbij op hun eigen probleemanalyse (de schoolscan). De maatregelen op de menukaart zijn breed geformuleerd en bieden veel ruimte om aan te sluiten bij de context en werkwijze van de school. De medezeggenschapsraad moet instemmen met het schoolprogramma en het schoolbestuur verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.