Groepsdynamiek interventie

Iedereen treft wel eens een groep waarbij het niet lukt om een positieve sfeer in de klas te krijgen, waarin alle leerlingen erbij horen en zichzelf kunnen zijn. Een negatieve sfeer in de groep kan je als leerkracht onzeker maken en een gevoel van onmacht geven.

InMens biedt een traject op maat. We werken systemisch en oplossingsgericht. We maken gebruik van een combinatie van vergroten van kennis, inzicht, zelfreflectie, zelfsturing en aanleren van vaardigheden om de sfeer in de groep te verbeteren en te komen tot een diepere laag van verbinding. Aan het einde van het traject hebben de leerkracht en kinderen meer inzicht in hun eigen gedrag en dat van anderen en is het onderling vertrouwen en respect gegroeid. Leerkrachten ervaren weer meer grip op de groep, waardoor hun zelfvertrouwen en energiebalans toeneemt.

Traject opbouw

Startfase

 • Intakegesprek
 • Observatie
 • Kindgesprekken
 • Oudergesprekken

Uitvoer fase

 • Werkvormen in de groep
 • Werken met kleine groepjes
 • Betrekken van ouders
 • Leerkracht coaching
 • Afstemmen met IB/ directie
 • Afstemmen met mogelijke externen

Borging en evaluatie fase

Aan het eind van het traject worden de resultaten samen met de kinderen en de leerkracht geïnventariseerd en bespreken we met de school wat er in de klas nodig is om een lange termijn resultaat te behouden.

Leerkracht coaching is gericht op:

 • Gespreksvaardigheden
 • Preventief werken
 • Zelfsturing vergroten op triggers en emoties
 • Reageren op gedrag
 • Inzetten van effectieve werkvormen die leiden tot veiligheid en verbinding
 • Sociaal emotioneel leren stimuleren
 • Betrekken van ouders

Het traject duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden. Een aantal onderdelen zullen online plaatsvinden.
Offertes zijn op aanvraag.

Ouderinformatie

Een groepsdynamiek interventie van InMens wordt ingezet in klassen waar de sfeer nog niet zo goed is. Bij deze klassen wordt door de trainer in overleg met de leerkracht(en) een combinatie gemaakt van klassikale oefeningen, individuele gesprekken met kinderen, werken in kleine groepjes, betrekken van ouders en leerkracht coaching. Ouders worden tijdens het traject door de school op de hoogte gehouden van de voortgang.

De inhoud van het programma is maatwerk en wordt afgestemd op wat er speelt in de groep op dat moment. De werkwijze is systemisch en oplossingsgericht en is erop gericht dat alle kinderen er mogen zijn en erbij horen in de klas.  Afhankelijk van de leerdoelen van de groep kan de hoeveelheid bijeenkomsten worden aangepast. Door middel van diverse actieve en interactieve oefeningen leren kinderen zichzelf en de ander beter kennen.

Door aandacht te besteden aan het emotioneel welbevinden, voelen kinderen zich prettiger op school en kunnen ze beter presteren tijdens werkmomenten

Opbrengsten voor kinderen

 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Bewuster van eigen gedrag, gedachten en gevoelens
 • Bewuster van gedrag, gedachten en gevoelens van anderen en handvatten om daar op een goede manier mee om te gaan
 • Jezelf mogen zijn
 • Bewust worden van eigen kwaliteiten en talenten
 • Bewust worden van kwaliteiten en talenten van klasgenoten
 • Betere concentratie en werkhouding in de klas

In de training vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas om te delen wat hen bezig houdt zodat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. Als je de ander echt goed kent en begrijpt, ga je elkaar niet pesten en zorg je dat je er voor elkaar bent als je ziet dat iemand gezelschap of steun nodig heeft. Dat is wat we de kinderen willen leren.

Kinderen leren bewuster om te gaan met emoties, gedachten en gevoelens van zichzelf en de ander. Alle emoties mogen er zijn, de manier waarop we ermee omgaan is belangrijk. Daar besteden we met elkaar aandacht aan.

De invloed van ouders op kinderen is enorm groot. Daarom is het van groot belang dat u zich als ouder bewust bent van uw eigen gedachten, gevoelens en gedrag naar uw kind, andere ouders, klasgenoten en de school.

Tips voor ouders:

 • Vraag aan uw kind te vertellen hoe het op school was
 • Helpt uw kind bij thuisopdrachten
 • Als u negatieve gedachten heeft over een leerkracht, klasgenoten of andere ouders, spreek deze niet uit in het bijzijn van uw kind en wees u ervan bewust dat zelfs zonder dat u het uitspreekt uw kind onbewust be├»nvloed is door deze gedachten en dat zichtbaar kan zijn in het gedrag van uw kind
 • Wees u bewust dat regels op school anders zijn dan thuis (zoals terugslaan) en dat de consequenties voor bepaald gedrag op school en thuis anders zijn
 • Geef uw kind vertrouwen
 • Stimuleer uw kind zijn emoties te uiten, ook verdriet en boosheid horen erbij
 • Geef uw kind complimenten
 • Stel grenzen aan uw kind
 • Als u ergens tegenaan loopt op school, bespreek dit met de betreffende persoon (en niet met andere ouders op de app of bij het hek), daardoor ontstaat een constructief, transparant klimaat in de school
  Wees u als ouder ervan bewust dat sommige lessen een grote impact kunnen hebben op uw kind, steun uw kind dan door te luisteren en er voor hem of haar te zijn
 • Mocht u vragen hebben naar aanleiding van iets wat uw kind thuis vertelt of laat zien aan gedrag, dan kunt u altijd contact met de leerkracht opnemen om dit te bespreken. Waar nodig kan de leerkracht u koppelen aan de uitvoerende InMens trainer